چت لورفته جلسه اضطراری دولت درباره ارز4200

کش مکش

حسام چاخان: سلام. برو بگو غیر از 4200 بقیه نرخا قاچاقه.

نوبخت: تو از کجا میدونستی چی شده؟ (ایموجی ترس از نوع بنفش)

آقامون: از روی گوشی من خونده. صد دفعه گفتم حضوری بذارین. الان بغل دست من تو ماشین نشسته.

حسام: (ایموجی عنیک مشکی)

سنگ پا

نسخه عظمی برای دولت

چند گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد

وزیر پیشنهادی

ایشان در مدت حضور ۳ساله خود در مجلس لام تا کام حرفی نزده اند؛بطوریکه چندین بار،زبانم لال!فکر منفی به ذهن مردم خطور کرده،میتواند با سکوت خود در این پست،آرامش حداقلی را در جامعه ایجاد نماید!