مرگ تدریجی یک رؤیا

بنزین در ونزوئلا

شعر طنز

ضربه مغزی یا کرونا

چندین گالن بنزین برایت می فرستیم

آتش بزن از اینهمه تحقیر خود را ...

 

بوی ابر قدرت گری هایت شده پخش

خوشبو کننده با هواکش داری آیا ؟

آمریکایی‌ها فیلم نفت‌کش ایرانی را هم ساختند

نفت‌کش، آرنولد، انفجار

دخترش از او می‌پرسد: خب به تو چه؟ آرنولد با دهن خشک نگاهی به کارگردان می‌اندازد و کارگردان برای دختر توضیح می‌دهد