چند چیز پرستیدنی در هند

لاکردار

ممکن است آنجا هم به‌رغم احترام زیادی که برای گاو قائل هستند، ولی باز هم مثل اینجا کاغذ به خوردش بدهند.

گزیده ای از صحبت های یک مدیرمسول

کف کرده در کف جامعه

تمام اینها رو خودم بشخصه خریدش رو انجام میدم حتی به خدمتکار هم نمیگم بره بخره. تماما به اپلیکیشن واردم و به صورت یدی انجام میدم. خدمتکار فقط یه توک پا میره دم در و از پیک تحویل میگیره.