راه راه ۲۶۷

فتوکاتور

کوش؟!

۲۲ بهمن

خدمات شاه

ساواک چه بود!؟

برق‌کشان: متخصصین این بخش با استفاده از کابل فشار قوی و از طریق کف پا به ترمیم سیستم برق خراب‌کاران می‌پرداختند و پس از آن با اتصال سیم برق به اعضاء و جوارح در صدد شارژ باتری و افزایش انرژی این افراد بودند.
عنوان