شعر طنز
تلگرام

راه راه.ارتباط دیگران با من تلگرامی شده
این اواخر فحش مادرزن تلگرامی شده

در نبود صف برای شیرهای دولتی
غیبت همسایه را کردن تلگرامی شده

زورگیر کوچه‌مان چندی نیامد در محل
کشف شد آن مرد مردافکن تلگرامی شده

با خروس مرغ‌بازی گفت‌وگو کردم شبی
گفت با بشکن زدن «سوسن تلگرامی شده»

«بی‌گروهم» متن ارسالی شخصی شد به ما
مشکلات مبحث مسکن تلگرامی شده

تیشه‌ی فرهاد سهم قصه و افسانه‌‌هاست
قلب از معشوقه دزدیدن تلگرامی شده

حذف مادی و فیزیکی و اکانتی با هم‌اند
جالب است این روزها مردن تلگرامی شده

جوهر آبی کمی روی لباس افتاده بود
گفت چیزی نیست، پیراهن تلگرامی شده

ثبت ديدگاه
عنوان