۱۱:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۱

توئیزر

زنونابیوژن

اینكــه مــا در طــول پنــج – شــش ســال گذشـته، چـه دادیـم و چـه گرفتیـم را فقط من و حافظ‌شـیرازی میدانیم و از آقـای جهانگیـری میخواهـم دیگـر در اینبـاره بـه مـن پیـام ندهـد.

نویسنده:

راه راه: من یک وجیترین‌ام، طلافـروش، مانکـن و اظهارنظرکننـده زن، در صفحه مجـازی خودش زیر یــک عکــس خیلــی نزدیــک از خــودش، ضمــن اشــاره بــه ســرطانزا بــودن گوشــت – از هــر رنگــی – بــه ایــن مطلــب اشــاره کــرد و رفــت. وی ضمــن پرسـیدن ایـن سـوال مهـم کـه آیـا لاک مشـکی بـه رنـگ جلبکهـای روی لباســم می آیــد یــا آره؟ از فالوورهایــش درخواســت کــرد برونــد صفحــه عمه‏‌کتــی را لایک کننــد و زود برگردنــد. یکــی از کامنت‌گــذاران زیــر ایــن پســت نوشــت: اگــر محتکــران و گران‌‏کننــدگان گوشــت، درقبــال ایــن اظهارنظـر، بـه شـما گوشـت داده باشـند، بـرای سـکوت دربرابـر شـهادت مرزبانـان ایرانـی در حملـه تروریسـتی، بـه شـما چـه داده‌ انـد؟
گفتنــی اســت ایــن ســلبریتی ضمــن نســبت‌ دادن برخــی خصوصیــاتِ خــاص؛ بــه خواهــر، مــادر، پــدر و بقیــه فــک و فامیــل کامنت‌‌گــذار فوق‌الذکــر، وی را ریپورت‌-اســپم کــرد و از همــه طرفدارانــش خواســت تــا بــا خریــد آمپــول «زنونابینــوژن»، بــه جوجه‌ تیغی‌ هــای نابــارور صحــرای شـمالی آمریـکا کمـک کنند. شـماره حسـاب این سـلبریتی در بنیـاد باران محفــوظ اســت.
.
موسیو داعش
کارگـروه ویـژه اقـدام مالـی بـرای بـار چنـدم، مهلـت ایـران را بـرای پذیـرش لوایـح خـود تمدیدکـرد. سـخنگوی FATF کـه حـرف مـیزد، در مصاحبه سـرپایی بـا خبرنـگاران گفـت: کارگـروه ویـژه اقـدام مالـی چهارمـاه دیگـر بــه ایــران مهلــت میدهــد کــه بپذیــرد وگرنــه! وی در پاســخ بــه ســوال خبرنـگاری کـه پرسـید: وگرنـه چـه؟! گفـت: وگرنـه چهارمـاه دیگـر مهلـت را تمدیــد می‏کنیــم! وی همچنیــن اضافه‌‏کــرد: اینکــه می بینیــد یــک تیــم حرفــه‌ای پولشــویی فرانســوی در عــراق، منابــع مالــی داعــش را برایـش تأمیـن می‏کـرده و پولهایشـان را می شسـته؛ بـه دلیـل علاقـه زیـاد فرانسـوی‌ها بـه تمیـزی اسـت، بلکـه عشـق بـه شستشـو. این سـخنگوی ایــن کارگــروه در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر اینکــه چــرا کشــوری مثــل فرانسـه کـه مرکـز FATF هـم هسـت، همچنـان از گروهک‌هـای تروریسـتی حمایـت می‏کنـد و آنهـا را پشـتیبانی میکنـد؟ فقـط توجـه کـرد و تـا پایـان مصاحبـه دیگـر صدایـی از او شـنیده نشـد.
.
چیزی نیست
صالحـی: ایـران دسـت خـود را بـرای مذاکـره بـا عربسـتان درازکرده‌اسـت. رییـس سـازمان انـرژی اتمـی کـه بـا حفـظ سـمت، وزیرامورخارجـه سـابق ایـران هـم هسـت، بـه خبرنـگار مـا گفـت: ایـران یـک کشـور مقتـدر اسـت و میتوانـد هرجایـش را کـه دلـش خواسـت بـرای مذاکـره بـا کشـورهای دیگر درازکنـد. وی ضمـن اشـاره بـه آمادگـی ایـران بـرای مذاکـره بـا عربسـتان، دربــاره موضــوع ایــن مذاکــره گفــت: چــه بدونــم حــالا! صالحــی، اصــل مذاکـره بـرای مذاکـره را فلسـفه ایـن دولـت دانسـت و آرزوکـرد روزی برسـد کـه تمـام دنیـا کار و زندگیشـان را زمیـن بگذارنـد و بیاینـد باهـم مذاکـره کننـد، وی تصریـح کـرد: حتـی میتواننـد «بروند» باهـم مذاکـره کننـد.
رییـس سـازمان انـرژی اتمـی افـزود: همانطـور که آقـای ظریف گفت، بیش از صدوبیسـت میلیاردنفـر از مـردم ایـران بـا همـه ایـن چیزهـا [قراردادهـا] موافقنـد و فقـط هشـتادوپنج میلیـون نفـر مخالفـت می‏کننـد کـه آنهـم چیــزی نیســت. وی ادامــه داد: اینکــه مــا در طــول پنــج – شــش ســال گذشـته، چـه دادیـم و چـه گرفتیـم را فقط من و حافظ‌ شـیرازی میدانیم و از آقـای جهانگیـری میخواهـم دیگـر در اینبـاره بـه مـن پیـام ندهـد.

به این مقاله چندامتیاز می دهید؟
[تعداد: 0    میانگین: 0/5]

دیدگاه بگذارید

avatar
  اشتراک در  
اطلاع از

به این مقاله چندامتیاز می دهید؟
[تعداد: 5    میانگین: 4.6/5]