پیشخند ۱۵ اسفند

بیرون گذاشتن دماغ از ماسک ممنوع!

پیشخند 8 اسفند

پوتین وصله پینه از تبعات جنگ

فساد سیستمی کشور را تهدید میکند
+آااای مسئول تو نترس گفت کشورو تهدید میکنه.

پیشخند ۱ اسفند

یک مثقال برنج

رسیدن سن اعتیاد به نوجوانان
+نوجوانی مگه سر آغاز شکوفایی تفکر و بالندگی نبود؟

پیشخند ۲۴بهمن

رشد نرخ ازدواج با نصب بیلبورد ازدواج!

وعده نسیه را در مذاکرات نمیپذیریم.
+حتی شما دوست عزیز

پیشخند ۱۰ بهمن

انفجار وام های بدون ضامن

از پول های آزاد شده سو استفاده نشود
+از پول های داخلی فعلا سواستفاده کنید.