راهکارهای عملیاتی و دقیق

طنز روز | در هنگام رفتن برق چه کنیم؟!

عنایت به گرمای بی سابقه‌ی هوا، در هنگام قطع برق به این اندیشید که در قیامت اگر روانه‌ی دوزخ شدید چه خواهید کرد بل دل‌هایتان زنده شود.

کاندیداشو 20

فال روزانه انتخابات

ای صاحب فال! به نظر می‌رسد میان دو شخص برای رأی دادن در انتخابات مانده‌ای و به نتیجه نمی‌رسی. بدان که اساس رأی دادن توست و مأجوری اما برای انتخاب اصلح چیزی به نام عقل توسط خداوند به تو داده شده که باید به آن رجوع کنی.

کاندیداشو 10/ زنگ انشا

موضوع: اگر نامزد انتخابات بودید چه می‌کردید؟

مادرم می‌گوید همه‌ی مردها در دوران نامزدی مهربان می‌باشند. به خاطر همین من اگر نامزد بشوم مطمئن می‌باشم که خیلی مهربان می‌باشم زیرا همه می‌گویند که عیب بزرگ من مهربانی زیادم است.

کاندیداشو3 / راه‌کارهای مجرب برای تازه‌کارهای بی تجربه

چگونه به رای اقشار خاص دست یابیم

فرد مذکور باید تکبیر را به قسمی ادا کند که حنجره‌ی او از شدت ارتعاش در همان زمان دچار سرطان بدخیم شود تا حق مطلب ادا گردد.

انواع سگ ها

جانورشناسی عمومی

در جوامع انسانی بر عهده گرفته‌اند و الیگارشی یهود از آن‌ها برای شکار انسان، حفاظت از منافع خاورمیانه‌ای، شیر دوشی، مزاحمت، کمک به داعش و نیروهای النصرة استفاده کرده اند