معرفی کتاب طنز «جف ُشیش»

میز طنز؛ لطفا کتاب «جف شیش» را نخوانید!

اگر دنبال تأثیرات روان‌شناختی بازی‌های پیشارایانه‌ای از منظر یونگ هستید و یا اینکه دنبال تأثیرات بازی‌های سنتی بر دیکتاتوری و استبداد شاهان قاجار هستید و یا می‌خواهید جستاری بر رفتارشناسی بازی‌های قدیمی و تأثیر آن بر کودکان دهه‌ی پنجاه و شصت داشته باشید کتاب «جف شیش» را کنار بگذارید.