شکر موهبت ایران پر عتیقه

باب افتتاح موزه لوور

گفتند: غم مخور که در ایران سلسله قاجارند و جز شعور هرچه خواهی دارند، نزد آنان رویم و امتیاز حفاری عتیقه‌جات ایران بستانیم.
گفت: شکر این موهبت چگونه ادا کنیم و به کدام پدرسوخته‌بازی از زیر بار منت ایشان خلاصی گیریم، که قیمت هر عتیقه پول خون پدرجدمان است؟

استعمارگر بازی

چی شد که اینجوری شد؟!

اسرائیل را تشکیل دادند. «ولی خب چه زندگی‌ای؟ هی دعوا، هی قتل عام، هی خواهرشوهر بازی

شکار ماهی انگلیسی

سیر تاریخی روابط ایران و انگلیس

آشغال و پسماند آوردین… نفت‌کشتون رو بردیم!

شنیده‌ایم در پستوی خانه‌اتان رادیو آلمان گوش می‌دهید. دستتان را روی نقشه کشیده و از گستره‌ی پیشرفت ناوها wow گفته‌اید و از فتوحات هیتلر گوشه دلتان کمی غنج رفته است. یواشکی لبخندی بر لب نشانده‌اید. نشان به آن نشان که زیر یونیفرم نظامی‌اتان شلوارک خال‌خالی برتن داشته‌اید. ما تا همه چیز شما را خبر داریم. بر این اساس شما شایستگی ولیعهدی و جانشینی را نداشته و می‌رویم از سر کوچه یک نفر دیگر را از جوب می‌گیریم و می‌آوریم به پادشاهی می‌رسانیم