راه راه ۲۷۹

راه راه ۲۷۸

شعر طنز

وعده صد من یه غاز

در پی رای است به هر ضرب و زور
از در و همسایه و فامیل دور
کرده حساب همه حتی قبور
از قبل شام و بساط سرور
همره اسباب ایاب و ذهاب
انتخب ینتخب انتخاب

تفسیر به رای/ قسمت اول

همه هستند؛ حتی محمود…

خبرنگاران و عکاسان همین طور خم شده اند به سمت من و ول کنِ معامله هم نیستند و پشت سر هم سوال می پرسند و عکس می گیرند. فکر می کنم تا شب باید به سوالاتشان جواب بدهم... .
عنوان