نیروی هوایی آمریکا!

چالش مصرع سوم با موضوع برخورد نیروی دریایی سپاه با بالگردهای آمریکایی در خلیج فارس

بشین سر جات!

حکایت ترس بالگردهای آمریکایی

حکایت لات بازی و بزرگ محل

روزگار بر همین منوال می‌گذشت که یکهو، سیم ساسات آمریکا و ارتشش را کشیدند! کلی گریه و زاری کرد که آقایان، این کشوری که سیم ساسات من را کشید، حقوق بشر را واریز نمی‌کند، به گوش کسی نرفت. اسم این کشور ایران بود. آمریکا مجبور شد همسایه ایران را تحریک کند تا بزند ایران را نابود کند که ... زپلشک!

تغییر و تحولات خلیج‌فارس

آتش بر کله گزاف‌گو

پس از آن، پرتکالیه در خلیج‌فارس زیاده از صد سال آواز «کی از همه پِدَسّگ‌تره؟! من! من! من! من!» سرداده، مردم را به انواع شداید و محن گرفتار کرده، تجّار آن بلاد را به خاک بوار انداخته، خراج فراوان از مردم ستانده، نسخه جهان‌خواری و درندگی مختص قوم نابکار خویش را به پرومکس ارتقا دادند.
عنوان