شوخی با تیتر روزنامه‌های 30 آذر 1402

توان بازار

خودروسازان ایرانی توان رقابت کیفی خودرو را دارند؟
– کی گفته ندارند؟! جرئت داری بگو ندارند! بگو دیگه!

مواعظ و نصایحی در طریقت حقّه‌، خطاب به ناموس‌الدین معین تهرانی

«ناموس‌نامه-۳»

در عوض با هر تغییری، نام خودرو را تعویض نموده و قدری روی قیمت آن بیفزای. فی‌المثل چراغ‌ها را برجسته و پسوند شریفه‌ی «پلاس» به آن ملحق کن و پس از فوت کردن در پاچه خلق، خودروی جدید را در پاچه ایشان فرو بنما که سود در این باشد. (در صورت عدم فوت کردن، پاچه زخمی شده و دیگر در هنگام تولید خودروهای بعدی مورد استفاده نخواهد بود.)

شوخی با تیتر روزنامه‌های پنجشنبه ۲۵ فروردین

باز حرف بد زدی؟!

با حذف ارز ترجیحی، قیمت داروی داخلی دو برابر و داروی خارجی شش برابر می‌شود
- اما با وجود ارز ترجیحی داروی داخلی و خارجی هر دو شش برابر می‌شود

#استوری

اصل جنس
عنوان