بایدن و ذوق زدگی دوباره!

دوبیتی های جوین

«مرو راهی که بر پا سنگت آیو»
دوباره سایه سار جنگت آیو!
چو فردا فیل آمد جای این خر
...

قاق

او رفت که با توپ پر آید، زکی
چون بارش آب و شرشر آید، زکی
با پیرهن صورتی‌اش آمده بود
تا بانگ خوش فتح سراید، زکی

ارتش آبودان

روذَط مبارک، محربان عاموذگارم