راه راه وطن امروز ۱۹

مقایسه مسکن اجتماعی با مسکن مهر

مهر خوب است یا اجتماعی؟

مسکن مهر با این همه اهنّ و تلپّش دوووو نفرررر تلفات داشته! شما الان در ذهنتان یک مسکن اجتماعی تصور کنید، خب، بعد خرابش کنید، تلفات می­دهد؟ نه که نمی­دهد. مگر نامردی کنید و تلفات را هم تصور کنید!

راه راه وطن امروز ۱۸

صفحه بندی راه راه ۱۷