طالبان پخش موسیقی در خودروها را ممنوع کرد!

قطعات اضافی خودرو از نگاه امارت طالبان!

درگیری مفتضحانه طالبان در مرز ایران

مشت و مال در کلاس جغرافیا

پیش ما فیگور گولاخی نگیر
تا نگردد فکّ تو خرد و خمیر
فکر کردی هر که پشمالو شود
میشود خیلی دلاور مثل شیر؟

پارتی کلفت داشتن

کاریکاتور

گروهک شایسته!