موضوع انشا: می‌خواهید در آینده چه کاره شوید!

میتونی ته دیگ ماکارونیت رو ببخشی؟

من هم دیشب تصمیم گرفتم تا هفته ی دیگر عارف بشوم و بعدش درسم را بخوانم که همان رفته‌گر شهرداری بشوم، اما دیدم هیچ کاری سخت‌تر از عارف شدن نیست!

راه های تمییز عارف راستین از دروغین

دیوید کاپرفیلد عارف!

راه شناخت عارف حقیقی این ها نیست والا همان طور که معلوم است زور سوپرمن از بتمن بیشتر است، کرامات عارف حقیقی هم از تمام قدرت های مرتاض ها و سوپرهیرو های مارول و دی سی بیشتر است،

شعر طنز

ژنتیک

صاحب سفره ی نظام شدند
چون به این سفره خوب نزدیک اند

دو سه تا اسم مختصر مثل
عارف و هاشمی و تاجیک اند

فرهنگ علمی لغات ژنی

ژن راتور

ژن راتور: /ženerātor/ مولد ژن، در دوران بی ژنی به کار می آیند، در صنایع مادر وجودش الزامی است( علوم ژنیه)
عنوان