طبل توخالی

دوربین مخفی‌هایی از جلسات مذاکره

قرمز هات پلیز

هیئت ایرانی وارد شهر ژنو می‌شود. قبل از آن‌ها هیئت آمریکایی ویلچر به دست منتظر ورود آن‌هاست.
عراقچی (رو به ظریف): به‌به عجب ویلچری، عجب رنگی، عجب سرعت قشنگی!!
ظریف (نگاه عاقل اندر سفیهی به عراقچی می‌اندازد): نه نه من این رنگ را دوست ندارم، بگو با قرمز تند تغییر دهند.

اسکار پرتاب

روایت کرده‌اند این را که خودکار 
خودش افتاد و دست ما فشل بود

گرز رستم

در دست من خودکار جای گرز رستم
آماده جنگ علیه کفر و شر بود
عنوان