جریمه بندی!

در پی ماسک

فیلم سینمایی خیلی درام

«روزی گذشت پادشهی از گذرگهی»
فریاد خاست از سر هر کوی و بام ماسک

شعر طنز کرونایی

پیس‌پیسِ الکل است کنون ریتم زندگی

چرا ماسک نزدی