فال ویژه روز مهندس

دوش دیدم که مهندس…

پس چی شد مهندس جان؟ تو که «یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت» بودی! هرچی راه بوده زدی ترکوندی که! نکنه پرایدت رو فروختی قسطای عقب مونده رو بدی؟ بابا من که گفته بودم...

مهندس خانه سعدی

این مهندس را که بود آموزگار؟!

بعد از چند سال، خانه را تحویل سعدی می‌دهند و او همراه با مولوی به دیدن خانه‌ی نوساز می‌روند. مولوی از کیفیت کار مهندس ناراضی بوده و می‌گوید:
چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری
به مذهب همه کفر طریقت است امساک

در آینده می‌خواهید چه‌کاره شوید؟

شرط مهندس شدن

او مهندس بود. یعنی از اول که رفت دانشگاه، همگی مهندس صدایش می‌کردند. "مهندس دوتا چایی بیار." در خانه. "مهندس امشب برنامه کنیم بریم سالن." بین دوستانش. "مهندس یه هُل به ماشین ما بده." در کوچه...

می‌خواهید در آینده چه کاره شوید؟

آقازاده هندوانه‌فروش

راستش ما نمی‌دانیم بخش خصوصی چیست اما تهش فهمیدیم اگر بتوانیم ۱۰ تومان جور کنیم حل است.