شعر طنز شاعران
خود را کمی از نقاب بیرون داده

راه راه: 
آقای کشیش ظاهرا تعطیل است!
پنداشته فوتش فلوروراسیل است
تنها چیزی که با پف از بین رود
نامش کرونا نیست و اسرائیل است!

امین شفیعی

😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 

بر وضعیت وخیم خود زاری کن
درباره‌ی بهداشت خود کاری کن
تو مهد تمدن و حقوق بشری
هی ماسک ندزد آبروداری کن!

محمدحسین فیض اخلاقی

😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 

تا ماسک برایشان شود آماده
دزدی ملایم اتفاق افتاده
این چهره واقعی غرب است فقط
خود را کمی از نقاب بیرون داده

زهرا آراسته‌نیا

😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 😀 

یک روز زده به چاه نفت دگران
یک روز گرفته عمر از پیر و جوان
محموله‌ی ماسک، کار ناچیزی بود
از وحشی بی‌تربیت گاوچران

فهیمه انوری

ثبت ديدگاه