دوبیتی های هجو صهیونیسم

بمباران شاعرانه!

ای کاش بیاید توی برجام پلاس:
«موشک زدن اسراف بوَد! تف کافی‌ست!!»

مناظره چرخ تولید و برجام

روی من کم نمی‌شود هرگز

اگر این‌گونه چاق و گرد شدم
هشت سال است که نچرخیدم

بداهه خانه تکانی

اسفند نگو! ماه بد خانه‌تکانی

آن ماهِ پُر از آه! که از دست کمر درد
ره رفتن و بنشستن و خفتن نتوانی

بداهه حماسی شاعران

بجوی راه فراری برای روز نبرد!

«غزل» برای نبرد بزرگ، محکم نیست
برای این‌همه آتش، «دوبیت» چون آه است

چالش مصرع سوم

امضای کری فقط هچل بود هچل

یک عده هنوز در پی برجامند
آسوده و سرگرم خیالی خامند
امضای کری برای شان تضمین است
دلخوش به حضور روح بدفرجامند