۲:۴۲ ب.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۲۲

حق لنگه كفش محفوظ است!

توئیزر

بعدش كه ديديم نازي نيامد، قهر كرديم، بازهم ولش نكردند. به همين دليل به او كارت خبرنگاري داديم، اما ايران زير بار نرفت و پيام داد كه كارت خبرنگاري‏‌تان گوشه ندارد. حتي اين كله هويچي، وزير خارجه‏‌مان را فرستاديم برود بلكه بُرد – بُرد بشود

۱۱:۳۹ ق.ظ ۱۳۹۷-۱۲-۱۱

توئیزر

زنونابیوژن

بیش از صدوبیسـت میلیاردنفـر از مـردم ایـران بـا همـه ایـن چیزهـا [قراردادهـا] موافقنـد و فقـط هشـتادوپنج میلیـون نفـر مخالفـت می‏كننـد كـه آنهـم چیــزی نیســت. وی ادامــه داد: اینكــه مــا در طــول پنــج – شــش ســال گذشـته، چـه دادیـم و چـه گرفتیـم را فقط من و حافظ‌شـیرازی میدانیم و از آقـای جهانگیـری میخواهـم دیگـر در اینبـاره بـه مـن پیـام ندهـد.

FATF

۱:۳۹ ب.ظ ۱۳۹۷-۰۷-۳۰

توئیزر 58

واقعا چرا شیشه رفلکس؟

«منگ هانگ وي» پيداشد. رييس اينترپل كه چندي قبل، از ساختمان پليس بين‏ الملل در فرانسه خارج و تا اين لحظه مراجعت ننموده است، در چين پيداشد ولي خانواده‏ اي را از نگراني نرهانيد...