نگاهی جامعه‌شناسانه به یک ترانه‌ی آنورآبی

محض رضای دخترو

این بیت اشاره به کابوس‌های شبانه‌ی جوانان دارد. کابوس دلار، مسکن، مخارج عروسی و هزاران بدبختی دیگر که جوان را دچار سندروم خواب بی‌قرار کرده است به گونه‌ای که همزمان که خواب یارش را می‌بیند از دوری‌اش خواب ندارد!

بداهه جمعی شاعران

در جست و جوی نیمه گمشده

هر جا که من رفتم برای خواستگاری
گفتند:نه!...آیا که این دور از ادب نیست؟

بازنشر | غول طلا

لغت‌نامه جوانان

ازدواج آسان؛ و ما ادراک ازدواج آسان!

سربازی: غول اصلی ازدواج. آنچه همه جوانان مملکت را از رسیدن به معشوق دور نگه داشته. ام البلایا. مایه تضییع وقت.