پیشخند ۲۶ دی

فقر دقیقا کدام استخوان های مردم را نشکسته است؟

قوه قضاییه تا کی میخواد رشوه، هدیه، سوغاتی و هزینه رفاقت رو باهم اشتباه بگیره

بکارگیری بعضی از نمایندگان سابق مجلس، در دولت

تغییر کاربری

راهکارهایی برای بهتر اجرا شدن طرح فاصله گذاری هوشمند

جای خالی و این حرف‌ها

وقتی آمد روی صندلی بنشیند جلویش را بگیرد و هنگامی که تبعیت کرد بگوید:«کرونا را شکست می‌دهیم» و لبخند بزند.

بداهه شاعران راه راه

استقبال از بازگشت ظریف

برای دادن تسکین به تاول برجام
جناب دکتر ما با پماد برگشته

در این زمانه‌ی بی اعتبار و بی رونق
دوباره بارقه‌ی اعتماد برگشته
عنوان