راه راه ۸۲

هشتادو دومین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ سه شنبه، بیست و یکم اسفندماه ۱۳۹۷، منتشر شد.

روايت هفته

روایت هفته

شتابان می‏روی سوی کجایو؟
بکن ترمز، نکش در جاده لایوو
به فیلمی گشته‌ای رسوای عالم
مکن کاری که بر پا سنگت آیو

آنچه تا 1400 در سريال دولت خواهیم دید!

من که وعده می‏دم، بذارم بری؟

...شریعتمداری هم که تا قبل از آن مادر نزاییده بود کسی تلفن را بدون گفتن «اول تو» قطع کند، استعفایش را نوشت و گفت: با هیچکس‌‏ام میل سخن نیست!...

حکایت کسی که با همسرش اندکی بد اخلاق بود!

بهشت؟ زرشک!

متوجه میشود که زن ذلیلی آن قدرها هم که میگویند بد نیست! چون ثمره‌ی اخلاق بدِ سعد در خانه با زن و بچه‌اش، باعث شد صحابی شهید پیامبر هم به عذاب دچار شود!
عنوان