بداهه جمعی شاعران

در جست و جوی نیمه گمشده

هر جا که من رفتم برای خواستگاری
گفتند:نه!...آیا که این دور از ادب نیست؟

در ازدواج عمل کن به هرچه مامان گفت!

عاشقانه ای برای عروس

خانه ای برای هاشم

اول بسم الله هم که با آن چادر گل گلی مارک گوچی، آش نذری آوردی! اصلا کی با چادر گوچی آش نذری میبرد دم خانه مردم، حداقل یک بیف استراگانوفی، سوفله گوشتی چیزی!

لغت‌نامه جوانان

ازدواج آسان؛ و ما ادراک ازدواج آسان!

سربازی: غول اصلی ازدواج. آنچه همه جوانان مملکت را از رسیدن به معشوق دور نگه داشته. ام البلایا. مایه تضییع وقت.