مصاحبه‌ی زنده توسط یکی از شبکه‌های آن‌ور آبی با یکی از افراد کشته شده‌ی آبان ماه

روحِ خدابیامرزِ آبان

مجری: تو گرونی بنزین تقلب شده بود؟! چی میگی؟ شما چه سالی کشته شدی؟
روح خدابیامرز: ۸۸ دیگه.
مجری: ای بابا، خدابیامرزتت ما با کشته‌های آبان ۹۸ کار داریم.
روح خدابیامرز: داداش اونا طبقه‌ی بالان.

تحریم صدا و سیما

صدای آبان۹۸

کرمی که خاک باغچه را گاز می‌گرفت

یک هفته از گرانی بنزین گذشته بود
برخواست، داد و قال نمود و کپید باز
مانده دهان ما همه از این افاضه چون
پایان فیلم اصغر و نقش نوید، باز
تکرار کرده آنچه به او گفته فتنه گر
کرکس مُرید کرکس و بازی مرید باز

صدای معافیت مالیات ۹۸
عنوان