طنز‌پرداز

رمزگشایی صحبت های عفت مرعشی؛ تیترِ روحیه جنگی

با روحیه ها

اگر یک زنی «روحیه جنگی» نداشته باشد، ممکن است زبانم لال نصیحت بابا را قبول کند و وارد فعالیت‌های سیاسی نشود (معلوم است نصیحت بابا مبتنی بر شناخت خانوادگی نبوده و صرفا مبارزه‌ای علیه ترقی زن است)

اخبار «از سربازی بگو» /نخستین جشنواره طنز اجباری!

جشنواره طنز «از سربازی بگو» تنها جشنواره طنز اجباری در جهان است که در بخش‌های شعر و داستان مینیمال با موضوعات مربوط به سربازی برگزار می‌شود.